วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และ อบต.พะตง ออกหน่วยบริการรณรงค์ทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ในวัดชุมชน และมีเจ้าของ ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองตงเหนือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 61 ตัว ไม่มีเจ้าของ 40 ตัว มีเจ้าของ 21 ตัว แยกเป็นสุนัข 37 ตัวแมว 24 ตัว เพื่อควบคุมปริมาณสัตว์ และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และสร้างพื้นที่ อบต.พะตง ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า