วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลควนเนียง จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ โดยอบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 12 ราย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสุเทพ หัสเหล็ม ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง