วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมและให้เกษตรกรตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ตลอดจนเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย