วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมและให้เกษตรกรตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ตลอดจนเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 21 ราย