วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่