วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  "หลักสูตรฟาร์ที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม GFM" ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม อำเภอนาทวี จำนวน  6 ฟาร์ม และอำเภอจะนะ  จำนวน 6 ฟาร์ม