วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  ชี้แจง ทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร นำเอกสาร/หลักฐาน มาติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในวัน เวลา ราชการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเรื่องการประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลังบ้าน และการขอใบอนุญาตค้าซากสัตว์ และทำความเข้าใจการดำเนินการสุนัขจรจัดที่มาอยู่อาศัยใกล้โรงฆ่าสัตว์

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ GFM(ไก่พื้นเมือง) ปี2561 จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ร่วมกับเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ ตำบลอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา

 

15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดแม่เปียะ ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ขายเนื้อสุกร และไข่ไก่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ มาขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี่ยงสัตว์กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมต่อไป เพื่อประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือด้านอุทกภัยต่อไป