วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี 2560) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ผู้แทนจากสภาพัฒ กพร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสัตแวพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในภาคใต้เข้าร่วม ณ โรงแรม ลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 ตรวจติดตามโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ/ตำบลละ 5 ล้านบาท โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและครยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา มีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมด้วย ด้านปศุสัตว์มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เงิน 262,500 บาท และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เงิน 890,000 บาท ดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกอส.ที่ 4 ชป.เขตเมืองชุด 3 ตรวจสอบควาญและช้างเร่ร่อนขอทานในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และนำของกลางทั้งหมดนำส่ง สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำใน 15 อำเภอ 400 ราย โดยส่งเสริมอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง 12 ตัว(เมีย 10 ผู้ 10 ) อาหาร 1 กระสอบ ถาดน้ำ/อาหาร 1 ชุด ปลูกผักเหลียง เห็ดฟาง ดาวเรือง หมากเหลือง ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเลือกได้อย่างละหนึ่งชนิด ในวงเงินรายละ 2,500 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ สกย.1และ2 หาเกษตรกรกรสวนยางรายย่อย เพื่อจะได้ความต้องการอาชีพเสริมต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ อ.เมือง จ.สงขลา