วันที่ 21 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 น.  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด "ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา" และมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธี
"ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา" จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ถูกกฎหมายและครอบครัว รวมไปถึงแรงงานผิดกฎหมายที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือ ซึ่งศูนย์จะให้คำแนะนำ ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้สามารถประกอบอาชีพโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามสมควร โดยความร่วมมือ ของ 5 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย
1. องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
5. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และได้ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย ณ ท่าเทียบเรือประมงใหม่ อ.เมือง. จ.สงขลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายนิวัฒน์  เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบ ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา,พัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา,ชลประทานจังหวัดสงขลา,เกษตรกร ฯลฯ ให้การต้อนรับ  ภายในศูนย์ฯมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชร่วมยางในพื้นที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ที่มั่นคง แม้ราคายางพาราตกต่ำ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ มะนาวในท่อซีเมนต์ ผักกูดในร่องยาง ชะอม ไผ่หน่อ กล้วยหลากหลายพันธ์ พืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น ทำแปลงหญ้าเลี้ยงโค นำมูลโคมาทำปุ๋ยอินทรีย์และมีการมอบโดโลไมท์ปรับสภาพดินกรดสนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดิน และให้สัมภาษณ์ข่าวการเกษตรแก่สำนักข่าว NBT สงขลา

วันที่ 19 พ.ค 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโครงการรณรงค์ทำหมันสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประประมาณ 2559 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว จำนวน 110 ตัว และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข แมวดังกล่าวด้วย (สถานที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11(วัดควนลัง) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายประวิทย์ อนุชาญ ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา,พัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา,ชลประทานจังหวัดสงขลา,เกษตรกร ฯลฯ ให้การต้อนรับ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำแปลงหญ้าเลี้ยงโค นำมูลโคมาทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา อาทิ หมากเหลือง ชะมวง ผักเหลียง และกล้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ สบู่จากฟักข้าว น้ำยาล้างจาน ไข่เค็ม เป็นต้น

วันที่ 17 พ.ค.2559 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว  ณ วัดท่าเคียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา