วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของอำเภอระโนด โดยมีประธานชมรมแพะจังหวัดสงขลา นายเกษม สังข์ทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมประชุมแนะนำความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
          1.แนวทางการเลี้ยงแพะเนื้อ
          2.การลดต้นทุนอาหารแพะ
          3.การกำหนดจุดคุ้มทุน ของการเลี้ยงแพะ
          4.การกำหนดราคาขายหน้าฟาร์ม
          5.การสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ

วันที่  28 มิถุนายน 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มอบปัจจัย สาธิตด้านปศุสัตว์  ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสภากาชาดไทย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  เป็นไก่พื้นเมืองพร้อมอาหารและเวชภัณฑ์  โดยมี นายสุชาติ เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฯ และนายสำสุดีน  เต๊ะหมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครอบรอบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคจำนวน 15 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นานาชาติ มีนายแพทย์วรพงศ์ ขวัญไพโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ ในงานมหากุศลเพื่อชาวหาดใหญ่ ไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่า 10,000 ชีวิต มีกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายคิลานะเภสัช มอบทุนการศึกษา ไถ่ชีวิตโค และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ณ วัดเขตตาราม ม.8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา ในโอกาสนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ให้บริการประชาชนทีเลี้ยงสัตว์ จำนวน 75 ราย แจกยาปฏิชีวนะ วิตามิน แร่ธาตุก่อน ยาถ่ายพยาธิ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว ตลอดจนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์