วันที่ 10 มกราคม 2560 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ภายใ้ต้การนำโดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมส่งมอบเสบียงสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์แก่กระบือ และดูแลสุขภาพกระบือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านขาว  อ.ระโนด  จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมกับสำนักงานปศุสัึตว์อำเภอระโนด  ช่วยเหลือกระบือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  อ.ระโนด จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงได้ทันเวลาทันสถานการณ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร โครงการโรงเก็บเสบียงสัตว์ ต.บ้านขาว และ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบแร่ธาตุก้อน และยารักษาแผล ให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ณ วัดเอก ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้อพยพสัตว์มาอาศัยริมถนน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากกรมปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสตูล

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเขต 8 นายสำอางค์ ศิริรัตน์ ผอ.ส่วนฯ และคณะ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผลิตเสบียงอาหารสัตว์โดยใช้ฟางข้าว มีนายไพทูรย์ หนูจีน เป็นประธานกลุ่ม อยู่ที่ บ้านหนองถ้วย ม.2 ต.ตะเครี๊ยะ อ.ระโนด จ.สงขลา ใช้งบพัฒนาจังหวัดปี 2557 สร้างโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ฟางข้าว) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง/อุทกภัย)เป็นประจำทุกปี เกษตรกรมีความสำนึกรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกัน สร้างความสามัคคี ภาระหน้าที่ต่อสังคม และมีรายได้ขายฟางอัดฟ่อน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหานี้เป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆ นำไปปฏิบัติต่อไป