วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย จัดอบรมเกษตรกรประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย