วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา   ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา  อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย