วันที่ 19 เมษายน 2560 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงาน โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน 
        นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการควบคุมป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คลินิกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว โดยชุดเฉพาะกิจนายสัตวแพทย์ จำนวน 60 คน จากกองสารวัตรและกักกันสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ณ วัดคอหงส์ และวัดชนะสงคราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมว ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก