วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอควนเนียง และเทศบาลตำบลควนเนียง ร่วมประชุมจัดทำคำขอโครงการ ตามงบพัฒนาจังหวัดปี 2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลควนเนียง จำนวน 1 แห่ง โดยประมาณการการก่อสร้างเป็นเงิน 10 ล้านบาท