วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ของโรงงานปลาป่นในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะ จำนวน 3 แห่ง ที่มีปัญหาการผลิต ได้แนะนำแนวทางการปฏิับัติงานให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป