วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของหน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบูรณาการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสงขลา 

         คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม