วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา