วันที่ 29 มกราคม 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในวัดบางเหรียง ต. บางเหรียง อ. ควนเนียง  จ.สงขลา