วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางและรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา