วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560 – 2563 จัดกิจกรรม อบรม บรรยายให้ความรู้ สาธิตแนวทางการปฏิบัติงาน จำลองการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหม่อม มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 8 ราย