วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนขั แมว ณ วัดภูเขาล้อม ม.4 ตำบลนาหม่อม  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ทำหมัน สุนัข เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 10 ตัว แมว เพศเมีย 5 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 40 ตัว