วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ สงขลา ประมงอำเภอนาหม่อม ตรวจบูรณาการร้านขายอาหารสัตว์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558