วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม  และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลงพื้นที่ ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ 4 ไร่ มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง ซึ่งเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังเกษตรกรข้างเคียง