วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของเกษตรกร ม.5 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา พร้อมแนะนำการป้องกันโรค และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรด้วย