วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ประชุม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ให้คำแนะนำ ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม  ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.นาหม่อม  พร้อมแจกยาถ่ายพยาธิและแคลเซียม ให้แก่เกษตรกรที่มาประชุม