วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอนาหม่อม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ของนายประพันธ์  แซ่เตี้ยว ม.6 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา