วันที่ 18 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม ติดตามการเลี้ยงสัตว์ พร้อมปักป้าย เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) อำเภอนาหม่อม  ม.2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่