วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ฟาร์มของเกษตรกร ม.4 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน 53 ตัว