วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม โดยนายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนาหม่อม  ประชุมวางแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562