วันที่ 2 - 6 ก.ย.2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ โดยอาสาปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แฟริกาในสุกร ASF สำรวจติดตามฟาร์มสุกรที่เลี้ยงรายย่อย จำนวน 5 ฟาร์ม เพื่อสอบถาม ให้คำแนะนำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กดพิกัดและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อไป

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อขยายผลให้รายอื่นนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูก ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา และต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อม

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการเลี้ยงสัตว์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เกษตรกร ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถมาศึกษาดูงานได้ มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงหมูหลุมและสัตว์ปีก เช่น เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่ ไก่งวง โดยได้รับประโยชน์มากมาย ช่วยลดต้นทุนการผลิต พลิกชีวิตให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกสำรวจติดตามฟาร์มสุกรที่เลี้ยงรายย่อย จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อสอบถาม ให้คำแนะนำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กดพิกัดและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อไป

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมติดตาม ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563