วันที่ 27 มกราคม 2564  นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ติดตาม/ตรวจเยี่ยม โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 3 โรงในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห 2 โรง และ อบต.คลองอู่ตะเภา 1 โรง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการตรวจโรงฆ่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป

 


 

วันที่ 15 มกราคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทีมงาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาติดตามโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลฉลุง และตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมตีตราสัญลักษณ์โคโครงการที่ขยายผลให้เกษตรรายอื่นต่อไป

 


วันที่ 14 มกราคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทีมงาน เจาะเลือดโค ของเกษตรกร 3 รายโค 18 ตัว เพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่มทดสอบภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และทดสอบสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ในระดับใด

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และคณะทำงาน ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือความสะอาด ณ หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการมีผู้แจ้งร้องขอให้ไปตรวจสอบบ้านผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งพบปัญหา เรื่องกลิ่น ความสะอาด ความเดือดร้อนรำคาญเสียงดัง ซึ่งคณะทำงาน ได้ทำความเข้าใจกับผู้แจ้งเหตุ และเจ้าของสุนัขให้ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยง และทำตาข่ายบังตาสุนัข เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว