วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และคณะทำงาน ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือความสะอาด ณ หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการมีผู้แจ้งร้องขอให้ไปตรวจสอบบ้านผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งพบปัญหา เรื่องกลิ่น ความสะอาด ความเดือดร้อนรำคาญเสียงดัง ซึ่งคณะทำงาน ได้ทำความเข้าใจกับผู้แจ้งเหตุ และเจ้าของสุนัขให้ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยง และทำตาข่ายบังตาสุนัข เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

 

วันที่2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ให้บริการผสมเทียมและช่วยทำคลอดโคของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาโคเนื้อลูกผสม

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เก็บตัวอย่างโดยวิธีเจาะเลือดแพะ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคแท้งติดต่อในแพะ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เกษตรกร 1 ราย ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและสัตว์เลี้ยงได้

 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โคของเกษตรกร ในพื้นที่่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า และ ตำบลฉลุง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ และรป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตร

 


วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ หารือร่วมกับ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยมีกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการต่อไป