วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มีนางสาวสุธารัตน์ แต้หล๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธาน นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา เป็นวิทยากรให้กับอาสาสมัครจาก หมู่บ้านต่างๆ ในตำบลท่าโพธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 14 คน เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสัตว์ลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าโพธิ์ต่อไป