วันที่ 14 เมษายน 2563 นายเดโช ชูเกตุ ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ ของนายนายปฏิญญา อิบรอเห็น ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา ซึ่งขอรับขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเลี้ยงแพะเนื้อ โดยได้รับพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์แพะ 2 ตัว พร้อมทั้งปัจัยการผลิต เวชภัณฑ์และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยได้รับมอบปัจจัยการผลิตทั่้งหมดเรียบร้อยแล้ว
   พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ได้ประเมิน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)ถึงความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป