วันที่ 11 มีนาคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ เทศบาลตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 46 ตัว เป็นสุนัข 17 ตัว เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เป็นแมว 30 ตัว เพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 11 ตัว