วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดเทศบาลเมืองสะเดา ดำเนินการเก็บตัวอย่างswab จากเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อตรวจหาเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน 2 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสะเดาและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี