วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสะเดา เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ของ รร.ตชด.ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ดังนี้
   1.รร.ตชด.บ้านบาโรย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว ไก่มีอายุประมาณ 21 สัปดาห์ อัตราการให้ไข่ประมาณ 76% เลี้ยงแบบปล่อยลาน และเลี้ยงโค ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเต้าบ๋อเก่ง 2 แม่ ได้ผลผลิตลูก 2 ตัว รวม 4 ตัว
  2.รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 86 ตัว ไก่มีอายุประมาณ 21 สัปดาห์ อัตราการให้ไข่ประมาณ 76% เลี้ยงแบบกรงตับ