วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจสัตว์ทางน้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 5 ร้าน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาสาปศุสัตว์เข้าร่วมอบรม 57 คน

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอรัตภูมิ จัดงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาลึก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานีเรียนรู้ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเสริมรายได้

 

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูหาใต้ และอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคูหาใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามความก้าวหน้า การเตรียมโรงเรือนของเกษตรกรและผู้ประกอบฟาร์มโคนม โครงการธคก. ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา