วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำสวนยาง มาทำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโค โดยใช้พันธุ์รูซี่  ของเกษตรกรหมู่ที่ 14  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ 15 ไร่ ให้ผลผลิตดี ทั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เปลี่ยนจากทำสวนยางมาปลูกหญ้าเลี้ยงโค ที่มีความต้องการหญ้าสด หญ้าหมัก เพิ่มมากขึ้น

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจสัตว์ทางน้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 5 ร้าน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูหาใต้ และอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคูหาใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาสาปศุสัตว์เข้าร่วมอบรม 57 คน

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอรัตภูมิ จัดงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาลึก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานีเรียนรู้ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเสริมรายได้