วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอรัตภูมิ จัดงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาลึก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในสถานีเรียนรู้ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเสริมรายได้

 

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามความก้าวหน้า การเตรียมโรงเรือนของเกษตรกรและผู้ประกอบฟาร์มโคนม โครงการธคก. ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนอำเภอรัตภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนากลุ่มร่วมถึงการป้องกันโรค การปรับปรุงพันธุ์ แหล่งจำหน่ายพันธุ์โคที่น่าเชื่อถือ อาหารลดต้นทุน และเรื่องการตลาด มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด 18 คน

 

 

วันที่ 30 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดแรงจนทำให้โรงเรือนเลี้ยงโคได้รับความเสียหาย 1 ราย ในพื้นที่ ม. 5 ตำบลกำแพงเพชร เบื้องต้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำลังดำเนินการตามขั้นตอนให้ความช่วยเหลือ

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อกรณีต่ออายุของบริษัท ลูกปลาฟาร์ม จำกัด
ม.5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิจ.สงขลา เพื่อยื่นเรื่องให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป