วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย ตัวอย่างเลือดแพะ 58  ตัวอย่าง