วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดโค เพื่อทดสอบโรคสัตว์ และสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 2 ฟาร์ม 11 ตัวอย่าง