วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ และสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านบ่อคุย ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม 11 ราย