วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชลิตร์ สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ม.1 และ ม.3 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  

 

 

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ และสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านบ่อคุย ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม 11 ราย

 

 

6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนในสุนัข แมว จำนวน 146 ตัว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย

 

 

วันนี้ที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมพร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากผสมเทียมของเกษตรกร ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อเก็บตัวอย่าง ตรวจโรคอหิวาต์ในสุกร จำนวน 5 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน เป้าหมาย 35 ราย