วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ให้บริการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดแพะ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อชันสูตรโรค ณ กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านถนนพาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ พร้อมแนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ตรวจสุขภาพแพะของกลุ่มเกษตรเลี้ยงแพะตำบลปากบาง พร้อมทั้งได้เจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อชัณสูตรโรคต่อไป

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนตำบลปากบาง ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา