วันที่ 12 กันยายน 62 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามการดำเนินงานและประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง ม.6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  ประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริร่วมด้วย