วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติตดามการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน 57 หมู่ 1 ต.ประกอบ  อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่่อลดต้นทุน