วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​ ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)​ เกษตรกร ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา