วันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ ยาปฎิชีวนะ  และวิตามิน จังหวัดเคลื่อนที่  อำเภอนาทวี  เกษตรกรมาใช้บริการด้านปศุสัตว์  124  ราย