วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ม.1 และ ม.3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จำนวน  6 ราย แพะ 85 ตัว