วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร  เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม 3 ตำบล พร้อมตรวจเยี่ยม และมอบเวชภัณฑ์ ฟาร์มแพะของเกษตรกร ม.2 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา