วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559  ของเกษตรกร ม.5 ต.ฉาง อ.นาทวี แพะจำนวน 22 ตัว  และเกษตรกร ม.5  ต.ฉาง อ.นาทวี แพะจำนวน 10 ตัว