วันที่  18  เมษายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีอาหารสัตว์สตูล ได้เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวีและสำนักงานชลประทานอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) และศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ (สถานีอาหารสัตว์สตูล)  ณ  กลุ่มโคเนื้อโคบาลชายแดน57  มีสมาชิกเกษตรเข้าร่วมประชุม  จำนวน  55  คน